ගල්ලෑල්ල

2 comments:

Anu said...

මොකක්ද මේ?

Arumaya said...

ගල්ලෑල්ල අරුමයක්මැයි. ඒ වග පසුවට
Administrator of "Arumaya" web Group

Post a Comment