වෙසක් සිරි අරුමයක්මැයි

උදාවූ වෙසක් සඳේ සඳ කිරණින් ලොව ගණඳුරු දුරු වෙත්වා

0 comments:

Post a Comment