ගී මනරම් 003

තනි තරුවේ තනි තරුවේ
ඔබත් ඔහොම ඔතැන ඉන්න මමත් මෙහෙම මෙතැන ඉන්නවා

නෙතග නෙතග පැටලි මුවග මුවග ඇළලි
මෙතෙක් දුරක් එක්වී පැමිණියේ තනි තරුවේ තනි තරුවේ
ඔබත් ඔහොම ඔතැන ඉන්න මමත් මෙහෙම මෙතැන ඉන්නවා

මහද අරණෙ ලතැවි ලතැවි රුදෙනු බැරිව ඉගිලි ඉගිලි
මගෙන් ඉවත ඇදිලා සැනසී තනි තරුවේ තනි තරුවේ
ඔබත් ඔහොම ඔතැන ඉන්න මමත් මෙහෙම මෙතැන ඉන්නවා


ගායනය - වික්ටර් රත්නායක
ගේය පද - පේ‍්‍රමකීර්තිද අල්විස්

0 comments:

Post a Comment