දැයට කිරුළ 2009

මේ අපි දැයට කිරුළ ප‍්‍රදර්ශනයේදී ගත්තු ජායාරූප කිහිපයක්...
කල් ගියාට කමක් නෑ පරන උනාමත් සමහර දේවල් අගය වැඩිවෙනවනේ

0 comments:

Post a Comment