ගී මනරම් 002

ඔබ හා මෙමා අතිනත් අරන් අපගේ ලොවේ තනිවූ එදා
ඔබ මා දෙපා දෑතින් බදා සිපගත් එදා සිහිවෙනවා

භවයෙන් භවේ මෙලෙසින් බැඳී
අප ආ ගමන් අමතක වුවත්
ඔබගෙයි මගෙයි හද මන්දිරෙන්
නැග ආ ස්වරේ එක්වූ දිනේ සිහිවෙනවා

ඔබ මා දෙනෙත් ම ඔබේ දෙනෙත්
එක්වි වෙලී සෙනෙහස සෙවූ
ඒ සොඳුරු දා සිහි වෙනවා


ටී.එම්. ජයරත්න

1 comments:

Anonymous said...

මම ආසම ගීතයක්.

Post a Comment