ගී මනරම් 001

ඔබයි රම්‍ය සඳ කිරණ ඝන අන්ධකාරේ
ඔබයි සෞම්‍ය තරු එළිය ගිම්හාන කාලේ

සදානන්ද කරවූ ඔබේ මධුර රාවෙන්
පිපී ආමි අරවින්දයක් සේ තඩාගේ

උදාවූ සුපෙම් දම් මුසුන් වී රුඳේවා
මගේ පුංචි ලෝකේ තැවුල් දුක් නොවේවානන්දා මාලිනී

0 comments:

Post a Comment