ඉලැක්‍ෂ්න් X

අවුරුදු ඉවරවෙනකොට ඉලැක්‍ෂන්... අනේ මන්දා....!!!

2 comments:

-බිன்ku- said...

පින්තුරේ ඉන්න ජන්ද දාන මහා එකී නම් ඔය ජාතියේම ජන්ද කඩ දැම්මා නොවැ. කී පාරක් උපෙ සාපෙ දවස් කල් දැම්මද?

ecH said...

මේ පාර ක්‍රිකට් මැච් තිබුණ නම් ඡන්දෙ තියන්නෙ මැච් එකක් කිට්ටුව.

Post a Comment