වෙන කොහේ යන්නද ආයුබොවන්

වෙන කොහෙවත් යන්නේ මොකටෙයි ආයුබොවං...???
අලුත් අවුරුද්දට එන්න, අපේ දිහාවේ...

0 comments:

Post a Comment