ගුරු ගීතය

චිංගීස් අයිත්මාතව්
Chingees Ayithmathaw

මම කවුලුව හැරියෙමි. කාමරය තුළට සිසිල් සුළං හමා එයි.
කාමරය තුළට සිසිල් සුලං හමා එයි. නිල්වන් පැහැදිළි අඩ අඳුරේ හිඳ, මගේ චි‍්‍රතවල තිබෙන කටු සටහණින් යුත් රූප හා දර්ශන දෙස මහත් ඕනෑකමින් බලන්ට විමි. ඒ කටු සටහන් කීපවරක්ම මකා දමා මුල සිට අඳිනලද ඒවාය. එහෙත් චි‍්‍රතය ගැන යමක් කීමට උචිත වේලාව නොවෙයි මේ.මතු සම්බන්ධයි........

0 comments:

Post a Comment