අරුමය කතා පෙට්ටිය

අපි කතා පෙට්ටියක් පටන් ගත්තා.
ඔයාලත් එන්න කතාවට එකතු වෙන්න...

0 comments:

Post a Comment