ආයුබෝවා

ඔන්න දෙයියනේ කියලා අරුමය දිග නිහඩතාවයකට පස්සේ වැඩ ඇල්ලුවා ආයිබෝං........
පහුගිය දොහේ අහපු දැකපු දෙවල් කටකම්සිරියාවක් නැතුව ලියනවා ආයුබෝං මම ආපහු ඉතිං
හොඳා.... අදට ඇති.....
ගිහිල්ලා එන්ට අවසරයි කිව්වා එහෙනං.

2 comments:

deeps said...

බොහොම හොඳයි.ලියමු ලියමු

ශාකුන්තල said...

ආයුබෝ ආවඩා...!

Post a Comment