අපේක්‍ෂාව

බලාපොරොත්තු සහිත මේ දෑස් බබළන්නේ
අපේක්‍ෂිත නිදහස් නිවහල් හෙටක් වෙනුවෙනි.

0 comments:

Post a Comment