නරි බෑනාගේ දෑවැද්දනරිබෑනා නාට්‍ය හදපු දයානන්ද ගුනවර්ධනයන්ගේ නාමය බැබළේවා.
මම මේ හදන්නේ එතුමාගේ නාටය විවේචනය කරන්න නෙ‍මෙයි,
මම දැකපු කෝණයකින් ඒ දිහාවේ බලන්න.
දැන් ඇයි දෑවැද්ද ලැබුණූ නරි බෑනා අවසානයේ කරදරේ වැටෙන්නේ?
කොහොමද දෑවැද්ද පස්සෙන් පැන්නුවේ
ඒ කියන්නේ අර තඩි බල්ලා....???

මට නම් හිතෙන්නේ මෙහෙමයි.
ගැහැණීයක් දෑවැද්ද සමග එනවා කියන්නේ මනුස්සයට හැමදෑම බෙලිකටුමාලේ සද්දෙ ඇහෙන එක.
ඒ කිව්වේ...?
ඒ කිව්වේ... ඇයි ඉතින් අර ගෙනාපු දෑවැද්ද මනුස්සයට නිතරම තමන්ගේ භාෂාවෙන් මතක් කරල දෙන එක.
ආ... ඒකද...???
හ්ම්ම්ම්...

අම්මෝ දෑවැද්ද නම් එපෝ........

0 comments:

Post a Comment